PONOVO IZGRADITE SEBE: (RE)KREIRAJTE SE

Preporuke o zdravom načinu života, redovnom vežbanju, zdravim navikama u ishrani su jedne od glavnih tema kojima se u fizičkoj kulturi bavi oblast rekreacije, pa je potrebno definisati i sam pojam rekreacije kao jedinstveni termin za sve slične termine koji spadaju u ovu oblast.

U savremenom svetu pod pojmom rekreacije smatra se sve ono što čoveka kao jedinku čini srećnim, opuštenim i što doprinosi njegovom opštem mentalnom i fizičkom zdravlju. Biti aktivan, u pokretu, baviti se rekreacijom predstavlja svojevrsnu potrebu i važan deo svakodnevnog života. Važnost oblasti rekreacije proizilazi iz potrebe društva da se istraže i naučno prouče specifične veze između rada i ostalih društvenih pojava kao i odnosa koji utiču na psihosomatski status čoveka sa jedne strane, a sa druge strane proizilazi iz potreba pojedinca da vežbanjem (i na druge načine) kompenzuje negativne efekte savremenog načina života. Pojam rekreacija obuhvata sve aktivnosti koje su namenjene aktivnom i pasivnom načinu odmaranja. Iako najpoznatiji pojam rekreacije se može naći i pod terminima kao što su: sportska rekreacija, kretna rekreacija, fizička rekreacija, kineziološka rekreacija i mnogi drugi (Ivanovski, 2014).

U pedagoškoj enciklopediji (1989, tom II, str. 306), Živanović, autor odrednice rekreacije, piše: “Naziv je nastao od latinske reči recreare, što doslovno znači ponovno stvaranje, a u širem smislu odnosi se na oporavak, osveženje, čuvanje zdravlja, odmor, zabavu, relaksaciju ljudi. Rekreacija je biološki neophodna i predstavlja veoma povoljnu mogućnost za obnavljanje životne snage. Rekreacija je postala neminovni sadržaj slobodnog vremena” (Stojiljković i sar., 2012, str. 7).

“Rekreacija je sport na nivou naše svakodnevice”. Dakle, pod pojmom rekreacija podrazumevamo ponovno stvaranje, obnavljanje, osvežavanje i razonodu (lat. recreo, recreare – bukvalno znači ponovo stvoriti, obnoviti). Rekreacija predstavlja spontani izraz čovekove želje da zadovolji svoju potrebu za aktivnostima, ali na dobrovoljan način i po sopstvenom izboru u svrhu odmora i razonode (Koković, 2000). 

Prema Mitiću, rekreacija je delatnost koja se odvija u slobodno vreme, po slobodnom izboru, uz dobrovoljno učešće sa svrhom, osveženja, odmora, zabave i obnavljanja snage, radi zadovoljenja potreba za kretanjem, igrom, druženjem (Mitić, 2001, str. 41). Stojiljković sa grupom autora u odnosu na dugogodišnje iskustvo u praksi daje sledeću definiciju: „Rekreacija kao područje fizičke kulture je u odnosu na fitnes širi pojam koji obuhvata organizovano ili spontano, individualno ili grupno vežbanje (samo ponekad u formi takmičenja); koje se odvija bez ili u prisustvu stručnjaka za rekreaciju koji pomaže u realizaciji časa vežbanja; na otvorenom ili u zatvorenom prostoru; bez preciznog doziranja obima, intenziteta i ostalih parametara vežbanja (ili sa preciznim doziranjem, što je karakteristika fitnesa); čiji glavni cilj često nije najefikasnije i najracionalnije popravljanje fizičkih spospobnosti, već uživanje u samom vežbanju, druženje, raspoloženje, itd. Pozitivan uticaj na zdravlje vežbača je kao i svest o pozitivnom uticaju (čak i) takvog vežbanja na zdravlje, prisutna kod vežbača koji učestvuju u rekreaciji.“ (Stojiljković i sar., 2012, str. 9).

Pravilno izabrana i na stručan način vođena fizička aktivnost, može imati pozitivan uticaj na zdravlje. Nalazi novijih naučnih istraživanja ukazuju na obrnutu korelaciju između redovnog fizičkog vežbanja i oboljevanja od: kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, povišenog krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2, osteoporoze, gojaznosti, raka dojke i debelog creva, anksioznosti i depresije (Haskell et al., 2007; Oja, 1995).

Zdravlje treba posmatrati u širem smislu, ne samo kao odsustvo bolesti. Dobro zdravlje predstavlja sposobnost da se u svakom smislu odgovori na mnogobrojne izazove svakodnevnog života (predvidive i nepredvidive) i važan preduslov za postizanje životnog potencijala.

S tim vezi svako vežbanje u oblasti rekreacije ima pozitivan uticaj na zdravlje u najširem smislu. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s